واحد تضمین کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی و به روز از معتبرترین برندهای تجهیزات آزمایشگاهی، نسبت به نمونه گیری و انجام آزمایش بر روی تولیدات شرکت بر اساس استانداردهای بین المللی کاغذ، اقدام می نماید..

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت در راستای کنترل و تضمین شاخص های کیفی محصولات و تحویل محصول مطلوب به مشتریان، آزمایشات متعددی بر روی خمیر کاغذ، مواد ورودی و البته محصول نهایی انجام
می دهند.

مهم ترین فاکتورهای کیفی محصول نهایی که در آزمایشگاه شرکت مورد کنترل قرار می گیرند عبارتند از: